Samenwerking met DigiTaalhuis Bergeijk Taal voor het Leven

Het DigiTaalhuis zet zich in om inwoners met een achterstand op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden te stimuleren zich te blijven ontwikkelen en daardoor een stapje hoger te komen op de participatieladder. Zij doet dit onder andere door:

  • zich actief in te zetten in het opsporen van lage basisvaardigheden;
  • onderlinge kennis en expertise te delen;
  • permanente deskundigheid van vrijwilligers en professionals te vergroten;
  • Het aanbod laagdrempelig aan te bieden.

 

Stichting Voedselbank Bergeijk ondersteunt dit initiatief en draagt daadwerkelijk bij door het delen van PR-informatie en het faciliteren van een mobiel spreekuur.

DigiTaalhuis Bergeijk en Voedselbank Bergeijk hebben op 9 november 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Voedselbank Bergeijk behoudt “groene” status Hoge score bij onverwachte controle namens de NVWA

Op 20 juli 2018 ontving de voedselbank onverwacht bezoek van een inspecteur van de Houwers Groep. Deze inspecteert voor de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit de voedselveiligheid bij de voedselbanken.
Er werd tijdens de inspectie op 15 rubrieken getest. De inspecteur had twee kleine aanbevelingen. Voor de rest bleek alles weer prima in orde.

De voedselbank behaalde de hoge score van 95.

 

Groen (90-100)
betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode binnen de voedselbank goed
bekend zijn, er is kennis van zaken wat betreft voedselveiligheid, men is voldoende alert op
tekortkomingen en neemt initiatief om te corrigeren. Door het oppakken van de verbeterpunten
uit het rapport blijft de HACCP binnen de voedselbank geborgd.

Aantal cliënten voedselbank stijgt Na eerdere daling

Het aantal cliënten dat gebruik maakt van de voedselbank daalde in 2016 en de eerste helft van 2017. Het laatste kwartaal van 2017 stabiliseerde het aantal. Maar nu in 2018 (week 1 tot en met week 18) zien wij dat het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de voedselbank weer is gestegen. Op dit moment nemen 26 gezinnen, met daarin 61 personen, wekelijks een voedselpakket in ontvangst.

Jaarverslag 2017 Voedselbank Bergeijk Ook in 2017 daling van het aantal gezinnen

Ook in het tweede volle jaar van het bestaan van de voedselbank (2017) zijn wij in staat geweest voldoende voedsel en geld te genereren om wekelijks voedselpakketten uit te reiken aan onze voedselbankklanten.

Dit werd mogelijk gemaakt door de vele leveranciers, sponsoren en donateurs uit onze gemeente. En uiteraard door onze onvermoeibare en enthousiaste vrijwilligers. De ondersteuning is nog steeds geweldig en daar zijn wij erg trots op.

Het aantal gezinnen dat gebruik maakte van de voedselbank daalde van 22 gezinnen in de eerste week naar 18 gezinnen in de laatste week van 2017. Deze dalende trend was, mede door verbetering van de economische situatie, ook landelijk zichtbaar. (Overigens stijgt het aantal gezinnen weer in begin 2018). Wij zien ook veel wisselingen in het klantenbestand. Gezinnen blijven gemiddeld geen jaar bij de voedselbank. Daarna gaan zij weer op eigen kracht verder.

Wilt u meer lezen over de voedselbank: Download ons Jaarverslag 2017

 

Rabobank Clubkas Campagne Royale check ontvangen

De Rabobank Clubkas Campagne heeft voor de voedselbank Bergeijk een bedrag van €722,50 opgeleverd. Hiermee zijn wij bijzonder blij. 

Graag willen wij iedereen bedanken die een stem op ons heeft uitgebracht. En uiteraard ook de Rabobank die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.

Wat doet u met uw laatste (rest-)stem? Rabobank Clubkas Campagne 2018

De Rabobank Clubkas Campagne 2018 komt er weer aan. In april mogen alle leden van de Rabobank weer in totaal 5 stemmen (maximaal 2 per vereniging) uitbrengen op een club of vereniging die men een warm hart toedraagt.
Wij brengen graag onze stichting onder de aandacht.

Stichting Voedselbank Bergeijk richt zich op de armste (ónder bijstandsniveau!) huishoudens in Groot Bergeijk door het gratis beschikbaar stellen van voedselpakketten; voedsel dat lokaal, regionaal en landelijk wordt ingezameld. Waarmee we tevens een bijdrage leveren aan het tegengaan van voedselverspilling.

Wij zijn een 100% vrijwilligers-organisatie, die naast eigen acties, haar bestaansrecht grotendeels ontleent aan giften van particulieren, bedrijven & instellingen. De Rabobank Clubkas Campagne kan hierin een belangrijke bijdrage leveren.  

Wanneer U op 2 van uw favoriete clubs telkens 2 stemmen uitbrengt blijft er van de vijf uit te brengen  stemmen een reststem over.

Als U die ene (rest-)stem uitbrengt op de voedselbank zijn alle minder-daadkrachtige mede-burgers  u enorm dankbaar.

Aantal Cliënten in 2017 wederom gedaald

In 2016 werden wekelijks nog gemiddeld 25 pakketten samengesteld, voor 68 personen. In 2017 is het aantal cliënten verder gedaald. Er werden gemiddeld 20 pakketten voor 52 personen samengesteld. Een soortgelijke daling is in geheel Nederland zichtbaar, met uitzondering van de grote steden. Daar is de daling kleiner.

Toekenningscriteria aangepast Per huishouden slechts 1 pakket

Per 1 januari 2018 zijn de toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket aangepast.
Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van door het NIBUD berekende bedragen voor het basis behoeftepakket: de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen.
Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te 
vermijden posten (bijv. enkele verzekeringen, niet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld. Vervolgens is nagegaan welke uitgavenposten nog wel meegewogen moeten worden wanneer we spreken over noodhulp.

De nieuwe normbedragen zijn als volgt vastgesteld:
Basisbedrag per huishouden: € 130,-; per persoon: € 85,-.

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):
1 persoon was € 200, wordt € 215
2 volwassenen was € 280, wordt € 300
1 volwassene en 1 kind was € 280, wordt € 300
1 volwassene en 2 kinderen was € 360, wordt € 385
2 volwassenen en 2 kinderen was € 440, wordt € 470
1 volwassene en 3 kinderen was € 440, wordt € 470